• Home
 • »
 • Installatievoorwaarden

Installatievoorwaarden


Naast de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn deze installatievoorwaarden van toepassing.

Aanvullende voorwaarden voor montage

Deze installatievoorwaarden dienen vooraf bij de wederpartij bekend te zijn zodat deze de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kan treffen. Indien er aan deze voorwaarden niet wordt voldaan dan behoudt FloorComfort zich het recht voor om van installatie af te zien en/of extra kosten in rekening te brengen.

PDF

Vloer & ruimte(s)


 1. De ruimte waar de vloerverwarming aangelegd moet worden dient vrij van meubilair en andere obstakels te zijn (zoals bijvoorbeeld drempels, stucresten, bouwmaterialen van derden, etc.). Monteurs van FloorComfort moeten zonder belemmeringen van derden hun werkzaamheden uit kunnen voeren.
 2. Nieuwe dekvloeren dienen droog en volledig uitgehard te zijn.
 3. De vloer moet vlak, egaal en bezemschoon zijn. Als er geëgaliseerd moet worden dan dient dit te gebeuren voordat de vloerverwarming wordt aangebracht
  (houd hierbij rekening met de droogtijd).
 4. Als de vloerverwarming wordt ingefreesd dan dient er een “normale” afwerk/ -dekvloer aanwezig te zijn van zandcement of anhydrite
  (geen tegels, plavuizen of betonnen vloer).
 5. Indien er zich leidingen in de dekvloer bevinden dan dienen deze minimaal 25 mm onder vloerniveau te liggen.
 6. Wanneer voorafgaand aan installatie bekend is dat er leidingen aanwezig zijn die direct onder het vloeroppervlak liggen, dan dient dit vóór installatie kenbaar gemaakt te worden (zoals bijvoorbeeld een ingefreesde gasleiding bij keukens met een kookeiland).
 7. Mochten er (ondanks alle voorzorgsmaatregelen) tijdens het infrezen of boren lekkages ontstaan aan leidingen dan worden deze niet door FloorComfort gerepareerd. Ook beschadigingen aan eventuele overige, in de dekvloer aanwezige leidingen, dienen door de opdrachtgever zelf gerepareerd te worden.
 8. Indien er sprake is van werkzaamheden op een etage dan dient er een lift of bouwlift aanwezig te zijn om machines omhoog en omlaag te brengen
  (dit in verband met Arbowetgeving).

Plaats van de verdeler


 1. Plaatsing van de vloerverwarmingsverdeler moet technisch redelijkerwijs mogelijk zijn en wordt in overleg bepaald:

  •   afstand onderkant verdeler tot vloer minimaal 20 cm
  •   afstand boven de verdeler minimaal 15 cm
  •   afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen / vloerverwarmingsbuizen
  •   plaatsing in de meterkast in niet toegestaan
  •   de verdeler wordt bij voorkeur níet onder vloerniveau geplaatst worden (in verband met ontluchting)
   
 2. De verdeler moet binnen een straal van 2 meter van de te verwarmen vloer geplaatst kunnen worden.
   
 3. De vloerverwarmingsbuizen dienen vanaf de verdeler direct in de vloer geslepen dan wel geboord te kunnen worden.
   
 4. De aansluiting van de verdeler op de (bestaande) verwarmingsinstallatie dient mogelijk te zijn door middel van aftakking van een CV-leiding binnen een straal van 1,5 meter. Houdt u er altijd rekening mee dat een vloerverwarmingsverdeler het beste kan worden aangesloten op primaire leidingen met een diameter van minimaal 20 mm (voor open verdelers geldt een minimale diameter van 22mm bij gebruik van metalen leidingen en minimaal 25mm bij flexibele kunststof leidingen).
   
 5. Voor verdelers die zijn uitgerust met een pomp dient er bij het aansluitpunt een geaard stopcontact aanwezig te zijn.

druktest, restafval & verloop werkzaamheden


 1. De vloerverwarmingsinstallatie dient op locatie op druk gebracht te kunnen worden voor controle op werking en lekkages (hiervoor dient stromend water beschikbaar te zijn).
   
 2. Voor de afvoer van slijpstof, rest- en verpakkingsmaterialen dient de opdrachtgever zorg te dragen.
   
 3. Radiatoren kunnen wij voor u afkoppelen en achtergebleven leidingen kunnen worden afgedopt. Dit afdoppen van leidingen kan onder vloerniveau, zodat er geen leidingen meer in het zicht zijn. Voor het afvoeren van de afgekoppelde radiatoren dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen.
   
 4. Hoewel monteurs van FloorComfort er alles aan doen om netjes, secuur en veilig te werken, dient er wel in ogenschouw te worden genomen, dat met zwaar materiaal gewerkt wordt. Kwetsbare plekken dienen door de opdrachtgever te worden beschermd of verwijderd (denk hierbij aan deurkozijnen, keukenplinten, afgewerkte muren, etc.). Het is aan te raden om eindafwerking te voorzien nádat het vloerverwarmingssysteem geïnstalleerd is.
   
 5. Tijdens de werkzaamheden van FloorComfort wordt het pand als bouwplaats beschouwd, het betreden hiervan is voor eigen risico. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat derden die het pand betreden hiervan op de hoogte zijn.

Indien er niet aan deze installatievoorwaarden voldaan kan worden dan dient hierover minimaal 30 dagen vóór installatie contact met FloorComfort opgenomen te worden.